Statuten | Statutes

Hieronder volgt een uittreksel uit de statuten van de Stichting, en het beleidsplan.  An  English version can be found below.

Artikel 3 van de statuten van de Stichting luidt als volgt:

3.1 De Stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de studie in de kunst van de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd, in het bijzonder studies van zowel het handgeschreven als het vroeg-gedrukte boek in zijn breedste context op academisch niveau. De nadruk dient te liggen op de Klassieke, Middeleeuwse en vroegmoderne periode (i.e. ca. 200-1550, i.e. de Europese cultuurkring).

Onder breedste context dient onder meer te worden verstaan:

 1. Onderzoek naar het materiaal en de technieken waarmee boek en omslag zijn vervaardigd, en de restauratie daarvan.
 2. De studie van de handgeschreven letter (paleografie) en van het handgeschreven boek (codicologie) met eventueel zijn relatie tot de gedrukte vorm ervan in later tijd.
 3. De studie van de organisatie van de scriptoria c.q. ateliers, inclusief het contact met opdrachtgevers en kopers.
 4. Het onderzoek naar verzamelingen van boeken en teksten, zowel in de middeleeuwen als in later tijd.
 5. De relatie tussen tekst en beeld, als ook de redenen waarom een dergelijke relatie ontbreekt.
 6. De relatie tussen boekillustratie (miniatuur) en andere vormen van beeldende kunst, zoals paneelschilderkunst, muurschilderkunst, kunstnijverheid en sculptuur.
 7. De receptiegeschiedenis in de middeleeuwen en later tijd van handgeschreven teksten en/of boeken.

3.2. De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer publicaties en tentoonstellingscatalogi, die betrekking hebben op het onderzoeksgebied, financieel te ondersteunen alsmede onderzoekers die in dit veld werkzaam zijn. Het instellen van bijzondere leerstoelen op het betrokken vakgebied behoort eveneens tot haar mogelijkheden.

3.3. De Stichting zal deze doelen trachten te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden. Zij zal de haar ter beschikking staande middelen op zodanige wijze beheren dat elk jaar en zo groot mogelijk bedrag wordt uitgekeerd om de doelstellingen te realiseren. Onder middelen wordt verstaan het stichtingskapitaal, de reserves en hetgeen door schenkingen, bijdragen, legaten, erfstellingen of op andere wijze zal worden verkregen.


Beleidsplan ABC Stichting

Onderdeel 1. Door de Stichting te verrichten werkzaamheden
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie in de kunst van de Middeleeuwse en vroegmoderne tijd, in het bijzonder studies van het handgeschreven boek en het vroeg-gedrukte boek in hun breedste context.

Onderdeel 2. De wijze van verwerving van gelden
Het vermogen van de Stichting bestaat uit het stichtingskapitaal, de reserves en hetgeen door schenkingen, bijdragen, legaten, erfstellingen en op andere wijze wordt verkregen. Het bestuur streeft ernaar het kapitaal op deze wijze te vergroten.

Onderdeel 3. Het beheer van het vermogen.
Het vermogen van de stichting is ondergebracht bij een erkende bankinstelling. Naast beleggingen in obligaties, hetgeen bij de huidige lage rentestand beperkt geschiedt, wordt in liquiditeiten en aandelen belegd. Dit laatste om te trachten het vermogen, met in acht name van inflatie, in stand te houden. Aangezien het bestendige gedragslijn is om ook in slechte beursjaren uitkeringen te doen, dient daartoe in goede jaren een buffer te worden opgebouwd.

Onderdeel 4. Besteding van de gelden
De directe inkomsten, maar veelal ook koerswinsten,  zijn nodig om aan de doelstellingen te voldoen.
Met name kunnen worden gesteund:
– het onderzoek naar materiaal en technieken van boeken en boekbanden
– de restauratie daarvan
– de studie naar de handgeschreven letter en het handgemaakte beeld
– de studie naar scriptoria
– het onderzoek naar verzamelingen van boeken en teksten
– de relatie tussen tekst en beeld
– de relatie tussen miniaturen en andere vormen van beeldende kunst
– de receptiegeschiedenis van handgeschreven teksten en/of boeken

Eenmaal per jaar vindt een bestuursvergadering plaats. Hierdoor wordt over aanvragen ook per e-mail beslist. Aangezien niet tevoren is te bepalen hoeveel en voor welke bedragen aanvragen worden ingediend, is hier geen begroting voor te maken.

Onderdeel 5. Diversen

Vermogen. De insteller van het vermogen kan het vermogen van de Stichting niet ten eigen nutte aanwenden.

Privacy. Afgezien van de persoonsgegevens van de bestuursleden worden slechts de voor de aanvragen noodzakelijke gegevens van de aanvragers, die zij zelf daarvoor ter beschikking hebben gesteld, bewaard. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij dienen, zijnde de aanvraag. Daarnaast kan, met medeweten van de aanvrager, naamsvermelding op zowel de website als in het jaarverslag van de stichting plaatsvinden, teneinde de werkzaamheden van de stichting te illustreren. De gegevens worden binnen de wettelijke kaders slechts zo lang bewaard als voor de aanvraag en voor illustratie van de werkzaamheden noodzakelijk is. Inzage van deze gegevens, met uitzondering van de naam, is alleen mogelijk voor de betreffende aanvrager. De gegevens worden digitaal en fysiek op beveiligde wijze bewaard. Informatie over het privacy beleid kan geschieden middels het mailadres op de website.”

Geen personeel. De stichting heeft geen personeel in dienst

Onafhankelijk. Het bestuur is voldoende onafhankelijk van de insteller.

Geen beloning. Aan het bestuur worden geen beloningen toegekend en de onkostenvergoedingen zijn op basis van feitelijk gemaakte kosten en dus niet bovenmatig.

In geval van liquidatie. Het eventuele liquidatiesaldo zal conform de statuten aan een gelijksoortig doel worden besteed.

’s-Gravenhage, 18  juni 2022

w.g. F.Ch.M Tilman, penningmeester

—————————————————————————————–

ART, BOOKS AND COLLECTIONS

 CHAPTER II. NAME, OFFICIAL SEAT, OBJECTS AND PROPERTY.

Article 2. Name and Official Seat.

2.1 The Foundation’s name is:

Stichting Art, Books and Collections

2.2 The official seat of the Foundation is in the municipality of The Hague.

Article 3. Objects and Property.

3.1 The objects of the Foundation are:

The advancement of studies in Medieval and Early Modern art, particularly studies of hand written books, in their broadest context, and at academic level. The research focus should be on the Classical, Medieval and Early Modern periods (i.e., approx. 200-1550, i.e., European culture). The research field is understood to be:

 1. Research of materials and techniques of/with which books and covers are made, and their restoration.
 2. The study of handwritten letters (palaeography), and of handwritten books (codicology), including their possible relationship to printed forms of later periods.
 3. The study of the organization of scriptoria and/or workshops, including their relationship with commissioners and buyers.
 4. The study of book and text collections, from the Middle Ages and from later periods.
 5. Research to the relationship between text and image, or, of the reasons for any lack of such relationship.
 6. The relationship between book illustration (miniatures), and other forms of pictorial art, such as the art of panel paintings, wall paintings, arts and crafts, and sculpture.
 7. Research of the reception history of handwritten books and texts, and/or books during the Middle Ages and thereafter.

3.2 The Foundation shall pursue its objectives among others by the financial support of the production of articles and exhibition catalogues pertaining to the research field, as well as financial support for researchers active in this field. The appointments of private chairs are among the possibilities.

3.3 The Foundation shall manage its funds such that annually as large a sum as is reasonable may be invested into the research field. The foundation’s fund may include, but not be limited to gifts, contributions, legacies and inheritances.